Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ballonnenparade.nl
21 september 2019


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Ontbindingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dan wel de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Ontbindingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor Ontbinding die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Ontbindingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, als genoemd in artikel 2;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

De ondernemer is de eenmanszaak Knoop MC, handelend onder de naam Ballonnenparade.nl en gevestigd te Tilburg aan de Lovensestraat 74.
E-mailadres: info@ballonnenparade.nl
KvK-nummer: 17242252
Btw-identificatienummer: NL001672847B14

 
Artikel 3 – Toepasselijkheid


 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. De overeenkomst op afstand wordt elektronisch gesloten.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten is de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen alsook dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 4. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn echter indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 7. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Artikel 5 - De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6 - Ontbindingsrecht

1.  De consument kan de overeenkomst binnen een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag vragen naar de reden van Ontbinding; de consument hoeft daarop niet te antwoorden.
2.  De bedenktijd gaat in op de dag nadat
a. de consument, of een door de consument aangewezen derde het product heeft ontvangen; of
b. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; of
c. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; of
d. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de    
     verpakking. De consument mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is
     om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het   
     uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag gebruiken en         
     inspecteren zoals de consument dat in een winkel zou mogen doen.

2.  Als de consument niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en
     het product is hierdoor beschadigd, dan is de consument aansprakelijk voor de
     waardevermindering van het product.

3.  De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als de
     ondernemer de consument voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet alle    
     wettelijk verplichte informatie over het Ontbindingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het Ontbindingsrecht door de consument en kosten daarvan
 
 1. Als de consument gebruik maakt van het wettelijke Ontbindingsrecht, meldt de consument dit binnen de bedenktermijn op een ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer of via een ingevuld ACM-modelformulier voor ontbinding/herroeping.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Ontbindingsrecht ligt bij de consument.
 3. De consument stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) de ondernemer, binnen 14 dagen na de Ontbinding.
 4. De consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking en volgens de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 9 - Verplichtingen bij Ontbinding
 
 1. Als de consument meldt dat hij gebruik wil maken van het Ontbindingsrecht, dan stuurt de ondernemer aan hem na deze melding een ontvangstbevestiging per e-mail.
 2. Als de consument binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat hij gebruik maakt van het Ontbindingsrecht, betaalt de ondernemer terug wat de consument aan hem heeft betaald met inbegrip van de leveringskosten voor levering aan hem.
 3. De ondernemer mag wachten met terugbetalen totdat de consument aantoont dat het product is teruggezonden of totdat de producten zijn terugontvangen.
 4. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.
 5. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10      Uitsluiting Ontbindingsrecht

De ondernemer sluit de volgende producten uit van het Ontbindingsrecht:
  1. producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van de individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
  2. producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zelfs als ze nog niet zijn bedorven of de houdbaarheid nog niet verstreken is;
  3. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
    
Artikel 11 - De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, typ- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-, typ- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-, typ- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 12 – Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
 4. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. De consument ziet echter af van enige executie tegen de ondernemer voor zolang nog niet onherroepelijk is geoordeeld, eventueel in vrijwaring, over al dan niet aansprakelijkheid van enige andere partij, zoals maar niet daartoe beperkt de producent of de importeur.
 5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de producten dient dan te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 6. De ondernemer is nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of samenhangend met de aankoop van enig product van de ondernemer door de consument, alsook voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of samenhangend met enig gebruik door wie ook van enig geleverd product door de ondernemer.
 8. Mocht de ondernemer een wettelijke plicht tot schadevergoeding hebben zal die in geen geval leiden tot een hogere aanspraak dan wat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de ondernemer in een voorkomend geval mocht uitkeren.
Artikel 13 - Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. De vermelding ‘Standaard levertijd: vóór 14:00 besteld, volgende werkdag in huis’ geeft slechts een inspanningsverplichting weer en geen garantie.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Ontbindingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, wordt stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd waarbij de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 5. Als een overeenkomst een bepaalde tijd van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 Artikel 15 - Betaling
 1. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 16 - Klachtenregeling
 1. De ondernemer behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenregeling.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 Artikel 17 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen de consument en de ondernemer (indien van toepassing: na het volledig doorlopen van de klachtenregeling), waarbij de consument een termijn van maand heeft, nadat de ondernemer zich schriftelijk heeft beroepen op de gekozen bevoegde rechter, om het geschil te laten beslechten door een andere rechter die volgens de wet bevoegd is.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies